Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Προαγωγή ψυχικής Υγείας
 • Συμβουλευτική -Υποστηρικτική
 • Βιωματικά σεμινάρια-Ομιλίες


Γιατί να πάω;

 • Προσωπική ανάπτυξη/Αυτογνωσία
 • Προβλήματα σχέσεων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Διαταραχές συναισθήματος
 • Διαταραχές διατροφής
 • Χρόνιες σωματικές παθήσεις

Θεματικές για ψυχοεκπαίδευση και επεξεργασία:
 • Επικοινωνία
 • Σχέσεις
 • Συναισθήματα
 • Συγκρούσεις
 • Όρια
 • Εφηβεία
 • Αυτοεκτίμηση
 • Αυτονόμηση
 • Προσωπική ανάπτυξη
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Πρόληψη επαγγελματικής εξουθένωσης (σύνδρομο burn out)

Newsletter

Your mail*


Σεμινάρια 2013-2014